NASA VYBÍRÁ MOŽNOST VÝZKUMU PRO JAPONSKOU MISI SOLAR - B

Donald Savage Headquarters, Washington, DC
NASA oznámila výběr tři výzkumných projektů, které budou nabídnuty Japan Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), pro projekt Solar-B, který má odstartovat v roce 2004. Program Solar-B je program mnohostranné mezinárodní spolupráce Japonska, USA a Anglie.

Cílem mise Solar-B je studium a původ vnější sluneční atmosféry, koróny, vztah mezi jemnou magnetickou strukturou na slunečním povrchu, fotosférou a dynamickými procesy, které vznikají v koróně. Vypuštění v roce 2004 bude možné pozoro-vat Slunce během sestupné fáze dnešní současné aktivity sluneč-ního cyklu, který má dosáhnout maxima kolem roku 2000.

Solar-B bude také představovat druhou misi v sérii Solar-Terrestrial Probe výzkumu NASA vztahu Země-Slunce. První byla mise Thermosphere-Ionosphere-Mesosphere Energe-tics and Dynamics (TIMED).

V současné době je vidět, že u ISAS bude projekt So-lar-B mít tři výzkumné faktory za pomoci 0.5-m optického dale-kohledu s důmyslnou technikou v ohniskové rovině, rtg teleskop pro zobrazování vysokoteplotní koróny a ultrafialový spektro-metr pro klasifikaci vytvářených pozorování. Hlavní dalekohled bude podávat množství pozorování o magnetických polích, které mají nejmenší rozměry kolem 90 kilometrů asi 10 krát lépe než kterékoliv zařízení na povrchu Země i kosmickém prostoru. ISAS opatří základní zařízení této mise včetně hlavního dalekohledu, kosmické sondy, servisu kolem vypuštění a bude odpovědné za vědecké poslání mise. Mezinárodní společníci opatří vědecký program včetně hardware, budou se podílet na jednotlivých operacích mise a na sběru dat a rozboru těchto dat.
Společný Japonsko-americko-anglický vědecký tým zahrnuje japonského hlavního dodavatele odpovědného za zajiš-tění vědeckých přístrojů a jejich propojení se sondou, za vzájem-nou integraci jednotlivých činností. Hlavní výzkumník z USA povede tým odborníků. Výzkumy pro tento projekt by měly v USA v NASA zahrnovat v roce 1999 částku 3.3 miliónů dolarů. Hlavní výzkum se rozjede v lednu 2000.

NASA vybrala předběžně následující výzkumný program a zařízení:

Particle Physics and Astronomy Research Council (PPARC) z U.K. v součinnosti s ISAS, pozval NASA ke spolupráci a odpovědnosti za účast na zařízení EIS. Bližší informace o projektu Solar-B získáte na internetovské adrese: http://wwwssl.msfc.nasa.gov/ssl/pad/ solar/sdt-rpt.htm
(podle relace NASA 98-227 z 23.12.1998 připravil PH)